प’त्नीच्या न’क’ळत प’तीने घ’रात ब’सव’ला कॅ’मे’रा, नंतर समोर आलेला घा’णेर’डा प्रकार पाहून पा’याखालची जमीन स’रकली…

प’त्नीच्या न’क’ळत प’तीने घ’रात ब’सव’ला कॅ’मे’रा, नंतर समोर आलेला घा’णेर’डा प्रकार पाहून पा’याखालची जमीन स’रकली…

अनेक म’हिला या आपल्या प’तीच्या न’कळत काहीतरी घा’णेर’डे कृ’त्य क’रत अ’सतात. अशा बा’त’म्या आपण अनेकदा वा’चल्या असतील किंवा टीव्ही मध्ये पाहिल्या असतील. अनेक म’हिलांचे प’ती हे सकाळी उठल्यानंतर कामाला निघून जातात. त्यानंतर महि’ला या घरीच असतात, तर काही म’हिला या देखील नोकरी करत असतात.

मात्र, ज्या म’हिला या घरी राहतात, त्या सर्व म’हिला या चां’गल्याच असतात, असे नाही. काही महि’ला या ख’राब दे’खील असतात. अशा म’हि’लांवर त्यांच्या शे’जारी रा’हणारे लोक देखील हे आ’ळणी करत असतात. अनेकदा पती बाहेर गेल्यानंतर म’हिला या घरात काहीतरी उद्यो’ग क’रत अ’सतात.

त्यांचा प्रि’यक’र तरी असतो किंवा एखादा मित्र त्यांना भेटायला येत असतो. मैत्रिणींना घ’रामध्ये घे’ऊन बसून त्या काहीतरी वेग’ळे प्र’कार करत असतात. मात्र, ज्या स्त्रि’या चांगल्या असतात, त्या कामामध्ये स्वतःला गु’रफ’टून घेत असतात. आता शहरी भागांमध्ये वि’भक्त कुटुं’ब प’द्धती ही खूप मोठ्या प्र’माणात रुज’ली आहे.

त्यामुळे घरामध्ये वडीलधारी माणसं हे फार कमी आहेत. वडीलधारी माणसं हे गावाकडे राहतात आणि पती आणि प’त्नी हे शहरांमध्ये राहतात. ज्या दां’पत्याला मुलगा नाही असे दा’म्पत्य हे मु’क्त सं’चार करत असतात. त्यांच्या प’त्नी या काहीतरी वेगळे परा’क्रम करत असतात.

अनेकदा आपण अशा बात’म्या वाच’ल्या असतील की, पती ऑफिसला गेल्यानंतर किंवा कंपनी गेल्यानंतर प’त्नी आपल्या प्रि’यक’राला घरी बो’लावून घेते. त्यानंतर पती घरी पोहोचतो आणि हा प्र’कार उ’घडकी’स येतो. त्यानंतर हा वा’द वि’कोपा’ला जातो. त्यानंतर प’त्नी आणि तिचा प्रि’यकर मिळून प’तीला ठा’र मा’रतात.

तसेच आपण अशा घ’टना देखील अनेकदा पाहिल्या असतील किंवा माध्य’मांमधून अशा बात’म्या आलेल्या आहेत की, एक महिला आपल्या मु’लांना बे’दम मारत आहेत आणि ही घ’टना सी’सी टी’व्हीमध्ये चि’त्रित झाली आहे. त्यानंतर ही घट’ना मोठ्या प्र’माणा’त व्हाय’रल होते आणि या म’हिलेवर का’रवाई करण्याची मा’गणी होते.

त्यानंतर असे समजते की, ही म’हिला म’नोरु’ग्ण आहे आणि ती आपल्या मु’लांना मा’रहा’ण करत असते. मात्र, काही म’हिला या आपल्या मु’लांना हे’तुपुर’स्सरपणे मा’रहा’ण करत असतात. त्या मा’रहा’ण’ का करत असतात, हे मात्र कळत नाही. आज आम्ही आपल्याला एक अशी घ’टना सांगणार आहोत. ही घ’टना नेमकी कुठली आहे हे कळाले नाही.

मात्र, ही घट’ना स’त्य आहे. एक म’हिला आपला पती घरा बाहेर गेल्यानंतर द’रवा’जा लावून घ्यायची. त्यानंतर मु’लां’च्या जो’राचा र’डण्याचा आ’वाज यायचा. त्यानंतर शेजाऱ्यांनी याबाबत या म’हिलेला जा’ब विचारला. मात्र, म’हिलेने त्यांना टा’ळू’न दिले. त्यानंतर ही हा आ’वाज असाच सुरू राहिला. त्यामुळे शेजाऱ्यांनी या म’हिलेच्या प’तीला याबाबत माहिती दिली.

त्यानंतर पतीने याबाबत पत्नीला विचारले की, आपल्या मु’लांच्या र’डण्याचा आ’वाज का येतो? त्यावर म’हिलेने असे काही नाही, म्हणून सांगितले. शेजारी खो’टं बोलत असल्याचे सांगितले. तसेच आपल्या मध्ये भां’डण लावण्यासाठी ते असे बोलत असल्याचे तिने म्हटले. त्यानंतर पतीने घरांमध्ये सी’सीटीव्ही कॅ’मेरा लावला.

त्यानंतरही ती मु’लांना म’हिला मा’रत होती. त्यानंतर एक दिवस पतीने हा सी’सीटी’व्ही कॅ’मेरा पहिला त्यामध्ये आपली प’त्नी ही मु’लांना अति’शय क्रू’रप’णे मा’रत असल्याचे त्याला नि’दर्श’ना’स आले. त्यानंतर त्याने प’त्नीकडे जा’ब विचारला. मात्र, पत्नी ही उ’डवाउ’डवीची उत्तरे देऊ लागली. त्यामुळे त्याने सरळ पो’लिसा’त त’क्रार केली.

पो’लिसा’त त’क्रार केल्यानंतर या महि’लेने आपण केलेला गु’न्हा मान्य केला. मात्र, आपण मु’लांना का मार’हा’ण करत होतो, हे मात्र काही तिने सांगितलेच नाही. तिने मु’लांना का मा’रले याबाबतचे उत्तर अजूनही मिळू शकले नाही.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *