घरच्या घरी घ्या ‘ही’ ए’कच गो’ळी, को’रो’ना झ’टक्यात होईल गा’यब! ‘या’ कंपनीने चालू केले प्रो’डक्शन…

घरच्या घरी घ्या ‘ही’ ए’कच गो’ळी, को’रो’ना झ’टक्यात होईल गा’यब! ‘या’ कंपनीने चालू केले प्रो’डक्शन…

जा’गति’क स्त’रावर सध्या को’रो’ना म’हा’मा’री चा प्र’ चंड उद्रे’क घा’तला आहे. भा’ रतामध्ये तर को’ रो’ना रु’ग्णां’ची सं’ख्याही खू’प मो’ठ्या प्र’माणात वाढ’ली आहे. महा’राष्ट्रामध्ये देखील खूप रु’ ग्णां’ची सं’ख्या वा’ ढत आहे. ज’गातील स’र्वाधि’क पा’चवी वा’ढ म’हारा’ष्ट्रामध्ये झा’ली आहे.

काही दिवसापूर्वी पाच राज्यांमध्ये झालेल्या नि’वड’णुकी दरम्यानही अनेक लोक स्वै राचार’णे वा’गले होते. आता त्या राज्यात देखील खू’प मो’ठ्या प्रमा’णात को ‘रो’ना रु’ ग्ण हे वा’ढत आहेत. को’रो’ना वर मा’त करण्यासाठी अनेक सं’स्था या पुढे स’रसावल्या आहेत. पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूट ही कंपनी ल’स ब नवण्यासाठी अग्रेसर समजली जाते.

सिरम इन्स्टिट्यूट यांनी कोवी शी’ल्ड बनवली आहे. तर भा’रत बायोटेकने कोव्हॅक्सिन ही ल’स बनवली आहे. या दोन्ही ल’स सध्या भा’रतामध्ये चांगल्याच प्र’भावी ठरत आहेत. सिरम इन्स्टिट्यूट ही जगातील सर्वाधिक मोठी कंपनी आहे. ही कंपनी जगभरामध्ये ल’ स पुरवठा करत असते. भार’ताने अनेक देशांना देखील ल’स पुरवण्याचे काम केले आहे.

भा’रतामध्ये सध्या ल’सीक’रण देखील खूप मो’ठ्या प्रमा’णात सुरू आहे. असे असले तरी कोरोना उ’ द्रे’क काही केल्या कमी होत नाही. याला कारण देखील तसेच आहे. लोक हे मु’क्तपणे वा’वरत आहेत. त्यामुळे को’ रो’ना’ रु’ ग्ण हे खू’प वाढ’त आहेत. ज’गामध्ये अनेक देश आहेत की, जे को’ रो’ना म’ हामा’री थांबण्यासाठी विविध औ’ष’धे तयार करत आहे.

त्यामध्ये अमेरिका ही अग्रेसर आहे. भारतही देखील खूप अग्रेसर आहे. ब्रिटनमध्ये जागतिक स्तरावरच्या औष’धी कंपन्या आहेत. याच तो’डी च्या कंपन्या भारतामध्ये देखील आहेत. आपण फायझर या कंपनीचे नाव ऐकले असेल. फायझर ही कंपनी जगद्विख्यात आहे. ही कंपनी सध्या को’ रो’ना म’हामा’रीचा उ”द्रेक रो’खण्यासाठी वेगवेगळ्या औ’ष’धी तयार करत आहे.

या कंपनीने एका गो’ळीवर काम सध्या सुरू केले आहे. या गो’ळीचे नाव pf 07321332 असे ठेवण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्या’मध्ये 18 ते 60 वयो’गटातील तब्बल 60 स्वयं’से’वकवर याच्या चा’च’ण्या घे’ण्यात आ’ल्या आहेत. या चा’चण्या प्र’भावी ठरत आहेत. यापूर्वी प्रा’ण्यांवर चा’चण्या करण्यात आल्या होत्या. या गो’ळ्याची चा’चणी प्रा’ण्यावर सकारात्मक आली आहे.

त्यामुळे मा’ण’सावरील चा’चणी देखील य’शस्वी होईल, असा वि’श्वास व्य’क्त करण्यात येत आहे. याबाबत फायझर कंपनीचे मुख्य वैज्ञानिक मायकल डेल टन म्हणाले की, वि’षा’णूने कुठल्याही स्वरूपात रूप बद’लले तरी ही गो’ळी त्यावर प्रभावीपणे काम करणार आहे. ही गो’ ळी घेतल्यानंतर रु’ ग्णां’ना आ’यसी’यूमध्ये दा’खल करण्याची ग’रज भा’सणार नाही.

आता आम्ही दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यामध्ये खूप मोठ्या प्र’माणा’त स्वयंसे’वकवर या गो’ळीचा प्रयोग करणार आहोत. हे स्वयंसेवक नि’ गी असले पाहिजे. त्याचे नि’काल देखील काही दिवसानंतर येतील. तसेच आम्ही इं’जे’क्श’नची देखील चा’चणी केली आहे. इं’जेक्श’नची चा’चणी करून पहिल्या टप्प्यामध्ये आम्ही को’ रोना’ग्रस्त रु’ग्णां’ना हे इं’जेक्श’न देखील दिलेली आहे. ही चाच’णी यशस्वी राहिल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

गो’ळी अशी करण काम
ही गो’ळी वि’षा’णूंना मा’रण्या’साठी फार उपयुक्त आहे. ही गो’ळी एच आय व्ही सारखी आहे. वि’षाणू’चा प्र’भाव कमी करण्यासाठी ही गो’ळी काम करेल. त्यामुळे ही गो’ळी घेतल्यानंतर आपल्या श’री’रामध्ये वि’षा’णू हा वा’ढणारच नाही. तसेच पेशी’मध्ये वि’षाणू ही गोळी अजिबात जाऊ देणार नाही. तसेच पे’शीमध्ये वि’षाणूचा विस्तार देखील या गो’ळी मध्ये शक्य होणार नाही.

इं’जेक्शन वर काम सुरू
pf 07321332असे गो’ळीचे नाव ठेवल्यानंतर याबाबतचे इं’जेक्श’नचे नाव देखील हेच ठेवण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये हे इं’जेक्शन गं’भी’र झालेल्या रु’ग्णां’ना देण्यात येत आहे. त्यांना इंजे’क्श’न दिल्यानंतर याचे परि’णाम देखील सकारात्मक आल्याचे फायजर कंपनीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही गो’ळी आता बाजारात कधी येते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहेत.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *