युवकाने whatsapp वरून बोलावली कॉ-ल गर्ल, समोर आली तर निघाली स्वतःचीच बायको, पहा त्यानंतर जे झाले ते वाचून थक्क व्हाल.

युवकाने whatsapp वरून बोलावली कॉ-ल गर्ल, समोर आली तर निघाली स्वतःचीच बायको, पहा त्यानंतर जे झाले ते वाचून थक्क व्हाल.

देशामध्ये अनेक विविध वि-चित्र घ-ट-ना घडत असतात ज्यावर आपला विश्वासच बसत नाही. अनेक घ-ट-ना सो-शल मीडियामुळे घडत असतात. जेव्हापासून सोशल मीडियाचा सु-ळसु-ळा-ट झाला आहे तेव्हापासून अनेक घ-ट-ना ह्या सोशल मीडियामुळे घडू लागल्या आहेत. अनेक ल-हान मु-ले देखील सोशल मीडियाचा ब-ळी पडले आहेत.

त-रुणांना तर सोशल मीडियाचे एक प्रकारचे व्य-स-नच जडले आहे. आज आम्ही तुम्हाला सो-शल मी-डियाद्वारे घ-डलेली एक घ-ट-ना सांगणार आहोत. ही घ-ट-ना उत्तराखंडमधील काशीपुरा मध्ये घडली आहे एका युवकाने व्हा-ट्सअप द्वारे कॉ-लग-र्ल बोलवली होती. परंतु जेव्हा ती कॅ-लग-र्ल म-हिला त्या युवकाकडे आली तेव्हा कॉ-ल-गर्ल म-हिला व युवक दोघेही है-रा-ण होऊन गेले.

कारण जी त्या मुलाने व्हाट्सअप द्वारे जी कॅ-लग-र्ल म-हिला बोलवली होती ती त्या तरुणाची पत्नी होती. ही खूपच है-रा-ण करून सोडणारी घ-ट-ना समोर आली आहे. त्यानंतर दोघांमध्ये ज-ब-रद-स्त भां-डण देखील झाले व दोघांनी एकमेकांवि-रोधात पो-ली-स स्टे-श-न मध्ये गु-न्हा देखील नोंदवला.

मीडिया रि-पो-र्टनुसार काही वर्षांपूर्वी दिनेशपुर मध्ये राहणाऱ्या युवकाने काशीपुरा च्या आयटीआय क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या एका यु-वतीशी विवाह केला होता. विवाहाच्या काही दिवसानंतरच काही करणसत्व ती युवती आपल्या माहेरी राहू लागली. ती सासर मध्ये अतिशय कमी कालावधी पर्यंत रहात होती. एके दिवशी त्या यु-वकाला त्याच्या पत्नीच्या मैत्रिणीने याबाबत माहिती दिली की त्याची पत्नी कॅ-लग-र्ल चा व्य-व-साय करते आहे.

यावर त्या युवकाने हे देखील विचारले की हे सर्व तू मला का सांगते आहे. युवतीच्या मैत्रिणीने त्या युवकाला यासाठी माहिती दिली की तिचे व त्या युवतीचे भां-ड-ण झाले होते. त्यानंतर त्या युवकाने शामपुरम मध्ये राहणाऱ्या महिला द-ला-लाकडून कॅ-ल-ग-र्ल महिलांचा व्हाट्सअप्प क्रमांक घेतला.

त्यानंतर त्या महिलांने कॅ-लग-र्ल चे काही फोटो पाठवले व एक निवडण्यास सांगितले. त्या युवकाने त्या दिलेल्या फोटोपैकी आपल्या प-त्नीचा फोटो ओळखला आणि तोच निवडला. त्या युवकाने आपल्या प-त्नीचा फोटो परत त्या महिलेला पाठवला आणि म्हणाला हिला बु-क करा.

त्यानंतर त्या योगाने खाली आपला पत्ता देखील पाठवला ज्यावर कॅ-लग-र्ल ला पाठवायचे सांगितले. त्यानंतर त्या युवकाची पत्नीचं कॉ-लग-र्ल च्या रु-पात तेथे आली आणि आपल्या पतीसमोर येऊन उभी राहिली. त्यानंतर दोघांमध्ये ज-ब-रद-स्त भां-ड-णे झाली. दोघांनी एकमेकांना बरीचशी हा-णा-मा-री देखील केली.

त्यानंतर दोघांनी थेट पो-लि-स स्टे-श-न गाठले व दोघांनीही एकमेकां-वि-रो-धात पो-ली-स गु-न्हा नोंदवला. त्यानंतर पत्नी ने असा गु-न्हा नोंदवला की आपल्या पतीचे आपल्या मै-त्रिणीबरोबर सं-बं-ध आहे. याबाबतचा पुढील तपास पो-लि-स करत आहेत.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *