नवरा बायकोच्या पर्समधून काढत होता पेन, हातात आली ‘अशी’ वस्तू की पाहून तुमचेही उडतील होश….

नवरा बायकोच्या पर्समधून काढत होता पेन, हातात आली ‘अशी’ वस्तू की पाहून तुमचेही उडतील होश….

असे म्हटले जाते की पती-पत्नीचे नाते खूप आत्मविश्वासु व शुद्ध असते. परंतु कधीकधी असेही दिसून येते की पती-पत्नीमधील क-टुता तिच्या विश्वासामागील कारण आहे. कारण जर या नात्यावर विश्वास नसेल तर हे नातं आणखी एक पाऊल पुढे जाऊ शकत नाही व जास्त दिवस टि-कू देखील श-कत नाही.

त्याच वेळी पती प-त्नीमध्ये अशी अनेक वि-चित्र दु-र्दै-वी प्र-करणे ऐकली जातात. आजही असेच काही घडले आहे. नुकतेच जा-म्बीयाच्या को-र्टा-तुन एक प्र-करण समोर आला आहे. हे एक वि-चित्र प्र-करण आहे ज्यात एका पतीने आपल्या पत्नीच्या इ-न-रवि-यर मध्ये ला-ल मि-रची र-ग-डली.

जाम्बीयाच्या एका को-र्टा-तुन जे प्र-करण समोर आले त्यात 30 वर्षे वयाची नेल्ली सिमम्बो आहे आणि तिच्यावर पती यांनी प्र-चारीत केल्याचा आ-रो-प केला आहे आणि नंतर घ-ट-स्फो-टासाठी अर्ज देखील दाखल केला आहे.

नवऱ्याला याबद्दल विचारले असता त्याने सांगितले की, आपल्या पत्नीच्या पर्समध्ये 2 वापरलेले कं-डो-म सापडले, त्यानंतर तो रा-गाने वे-डा झाला होता आणि आपला मूळ स्वभाव विसरून त्याने बायकोला ध-डा शि-कवण्याचे ठरविले. आणि मग त्याने रा-गाच्या भरात बायकोच्या इ-न-रवी-यर मध्ये ला-ल ति-खट मि-रची चो-ळली.

इतकेच नाही तर पत्नी सिमम्बोने को-र्टाला सांगितले की तिचा नवरा तिच्यावर नेहमीच सं-शय घेत होता आणि त्यामुळेच येत्या काही दिवसांत तो तिला मा-र-हाण देखील करीत असे. पत्नीची म्हणणे लक्षात घेवून तिची वै-द्य-कीय तपासणी केली असता तिचे खा-जगी भा-गावर सूज व ज-ख-मां-चे निशाणी आढळून आले.

त्याच वेळी नवऱ्याने सांगितले की पत्नीवर त्याला अ-वै-ध सं-बंध असल्याचा सं-शय होता. एवढेच नाही तर त्याने असेही सांगितले की तिचे दु-सर्‍या पु-रुषाशी अनेकदा शा-री-रिक सं-बं-ध होते आणि तीने त्याची फ-सवणूक केली होती. एवढेच नव्हे तर त्याने पुढे सांगितले की तिने गु-प्त-पणे प-रदेशी मा-णसाशी ना-तं बनवलं आहे, म्हणून तिला ध-डा शि-कवण्यासाठी त्याने तिच्या इ-न-रवी-यर मध्ये लाल मि-रच्या चो-ळल्या.

दुसरीकडे सिमम्बोने को-र्टाला सांगितले की तिच्या पतीनेही पूर्वीच तिला ठा-र मा-रण्याचा प्र-यत्न केला होता. ती झोपेत असताना त्याने तिचा ग-ळा आ-वळ-ण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्याचवेळी पतीने सांगितले की पत्नी त्याच्याशी सं-बं-ध ठेवण्यास नकार देत होती. तर तिच्या पर्समध्ये त्याला एक वापरलेला कं-डो-म सापडला, ज्यामुळे त्याचा सं-शय प-क्का झाला.

दोघांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने अखेर पती पत्नीला घ-टस्फो-ट दिला आणि नंतर तीला भरपाईची योग्य र-क्क-म तसेच मुलांचा ताबा मिळाला. पतीला पत्नी व मुलांचा खर्च दरमहा करावा लागतो.

को-र्टाने हा निर्णय घेतला कारण ते कोणत्याही किं-म-तीत एकत्र राहण्यास तयार नव्हते. एवढेच नाही तर विचार करा आपण एकमेकांना मा-र-ण्या-चा प्र-यत्न करत असू तर तिथे प्रेम कसे जन्माला येईल. आणि जिथे प्रेम नाही तेथे पती पत्नीचे नाते पुढे कसे जाईल.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *