स्वप्नात कुणाला न’ग्न अ’वस्थेत बघण्याचा नेमका काय अर्थ होतो, पहा तृ’तीयपं’थीयांना न’ग्न बघितल्यास मिळतात ‘या’ भ’यंकर गोष्टींचे संकेत…

स्वप्नात कुणाला न’ग्न अ’वस्थेत बघण्याचा नेमका काय अर्थ होतो, पहा तृ’तीयपं’थीयांना न’ग्न बघितल्यास मिळतात ‘या’ भ’यंकर गोष्टींचे संकेत…

आपण दिवसभर फिरत असतो, दिवसभर काम करत असतो, त्यानंतर रात्री झोपत असतो, दिवसात घ’डले’ल्या घ’टना आपल्याला रात्री स्वप्नामध्ये दिसतात. मात्र, आपण जागे झाल्यावर आपल्याला असे वाटते की, या घटना कधीतरी घडून गेल्या आहेत. मात्र, असे काही नसतं.

आपण ज्या दिवसभरात घटनांचा विचार करत असतो किंवा ज्या घटना उपभोग घेत असतो, त्या घटना आपल्याला रात्री स्वप्नामध्ये दिसत असतात. काही वेळा स्वप्न हे विचित्र प्रकारचे देखील पडतात. म्हणजे आपल्याला कोणीतरी मा’रहा’ण करत आहे, असे स्वप्न देखील पडते.

तसेच आपली एखादी व्यक्ती देखील स्वप्नात येते, त्या व्यक्तीसोबत आपण काही वेगळ करत असतो, अशी स्वप्नही पडत असतात. मात्र, जर आपल्याला आपल्या स्वप्नामध्ये न’ग्न व्यक्ती दिसला असेल किंवा आपण स्वतःला न’ग्न पाहिला असेल तर आपल्या सोबत काय घडू शकते, हे आम्ही आपल्याला या लेखात सांगणार आहोत.

1. दुसऱ्या व्यक्तीला न’ग्न पाहिल्यास- जर आपण आपल्या स्वप्नांमध्ये एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीला न’ग्न पाहिले असल्यास आपल्यासोबत काहीतरी वि’परीत घ’डणार आहे, असे आपण समजून घ्यावे. म्हणजे आपल्याला खूप गरिबी येऊ शकते. आपली सं’पत्ती जाऊ शकते, असे संकेत आपण दुसऱ्या व्यक्तीला न’ग्न पाहिल्यावर मिळत असतात.

2. स्वतःला नग्न पाहिल्यास- रात्री आपण झोपी गेलो, त्यानंतर आपल्याला स्वप्न पडणे आणि स्वप्नामध्ये आपण स्वतःलाच न’ग्न जर पाहत असाल, तर हे एक चांगले संकेत असल्याचे सांगण्यात येते. म्हणजे आपल्याजवळ खूप सं’पत्ती येईल, असा त्याचा अर्थ होतो.

3. लहान मुलांना- जर आपण आपल्या स्वप्नांमध्ये ल’हान मु’लांना न’ग्नावस्थेत पाहिले असेल तर आपल्याला खूप मोठे नुक’सान होऊ शकते, जर आपला व्यवसाय असेल तर तो रसातळाला जाण्याची शक्यता असते, तसेच आपल्याला नोकरीमध्ये देखील धो’का होऊ शकतो.

4. तृ’तीयपंथी- आपण अनेकदा रस्त्याने जाताना तृ’तीयपंथीयांना पाहत असतात, जर आपल्या स्वप्नामध्ये एखादा तृ’तीयपंथी न’ग्नावस्थेत आला तर आपल्या आयुष्याची रा’खरांगोळी झाली आहे, असे समजावे. हे अजिबात चांगले संकेत नसतात.

5. नातेवाईक- जर आपण आपल्या स्वप्नामध्ये एखाद्या नातेवाईकांला न’ग्न आ’वस्थेत पाहिल असेल तर आपण त्या नातेवाईकाची मदत कराल किंवा ती तरी आपल्याला मदत करेल, असे त्याचे संकेत असतात.

6. शेजारी- जर आपण आपल्या स्वप्नांमध्ये एखाद्या शेजाऱ्याला न’ग्न अवस्थेत पाहिले असेल तर आपल्याला आपल्या आयुष्यात जेवढे काही शत्रू आहेत, ते संपून जातात असा त्याचा अर्थ होतो.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *