‘या’ 5 सवयी असल्यास आजच सोडा नाहीतर घेता येणार नाही वैवाहिक जीवनाचा आनंद….

‘या’ 5 सवयी असल्यास आजच सोडा नाहीतर घेता येणार नाही वैवाहिक जीवनाचा आनंद….

सध्या लोकांच्या अशा काही सवयी आहेत जी त्यांच्या जीवनासाठी धो-कादा’यक असतात पण तरीही लोक या गोष्टी वारंवार करत आहेत. सहसा असे पाहिले जाते की लोक त्यांचे लैं*गि’क जीवन ब-र्बाद करतात.

बहुतेक लोकांना हे देखील माहित नसते की त्यांच्या स’वयीमुळे त्यांचे लैं*गि;क जीवन उ-ध्व’स्त होत आहे. आपल्या दैनंदिन स-वयींचा आपल्या श-रीरा’वर परिणाम होत असतो आणि त्याचा परिणाम आपल्या लैं*गि’क क्रियेच्या गु-णवत्ते’वर देखील होतो.

चला जाणून घेऊया अशा 5 सवयी ज्यामुळे माणसाचे वैवाहिक जीवन बि’घडते.

१. त-णाव:- त’णा’वा’मुळे श-रीराचे बरेच नु-कसा’न होते. जेव्हा शरीरात त-णावा’ची पातळी वाढते तेव्हा से-क्स’साठी आवश्यक असलेले हा-र्मोन इ-स्ट्रोजेनवर देखील याचा परिणाम होतो. जर श-रीरात इ-स्ट्रोजेन मध्ये ग-डब’ड होत असेल तर ते हळूहळू लैं*गि’क इच्छा सं-पून जाते.

२. मोबाइलचा वापर:- सध्याचा काळ माहिती तंत्रज्ञानाचा आहे. सध्या मोबाइल फोन प्रत्येक जनाच्या हातात दिसतो आहे. आपणासही नेहमी मोबाईल नेहमीच जवळ ठेवण्याची सवय असेल तर तुमचे वै-वाहिक जीवन उ-ध्व’स्त होण्याच्या मा-र्गावर आहे.

३. अति जंक फूडची सवय:- बर्‍याच लोकांना असे वाटते की जंक फूडचा तोटा इतकाच जितके लोक याबद्दल सांगतात. परंतु असे नसून जंक फूड हे त्याहूनही जास्त हा-निकारक आहे. जंक फूड मध्ये असणारे सर्व तेलकट पदार्थ श-रीरा’तील सर्व प्रकारच्या त्रा-सांना आमंत्रण देते. जर श-रीरा’ला चांगले अन्न न मिळाल्यास श-रीरा’ची ताकद सं-पेल आणि त्याचा लैं*गि’क जीवनावर प-रिणाम होतो.

४. दा-रू आणि सि-गारे-ट:- प्रत्येकाला माहित आहे की दा-रू पिणे आ-रोग्यासाठी हा-निका-रक आहे. जे लोक जास्त दा-रू आणि सि-गारे-टचे सेवन करतात त्यांची लैं*गि’क क्ष-मता खूपच कमी असते. कारण या दोन्ही न-शे मुळे श-रीराच्या म-ज्जासं-स्थेवर परिणाम होतो आणि न-सा कमकु-वत होऊ लागतात.

५. से*क्स-ची प-द्धत:- काही प्रकरणांमध्ये लैं*गि’क सं*बं’धांबद्दल लोकांचा दृष्टीकोन देखील एक कारण आहे. बहुतेक लोक से*क्स’चा फारसा आनंद घेत नाहीत. एकाच स्थितीत आणि त्याच प्रकारात कायम से*क्स करतात जे थोड्या वेळाने न-कारा-त्मक ऊ-र्जा निर्माण करते. असे करण्याची सवय बदलली पाहिजे आणि से*क्स करण्यापूर्वी प्रेमळ स्प-र्शाना जास्त महत्त्व दिले पाहिजे.

एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की लैं*गिक सं*बंध आणि झोपेचा पु-रुषां’मध्ये खोल सं*बंध असतो. ज्या पुरुषांना झो-पेची कमतरता असते त्यांच्या श-रीरात टे-स्टोस्टेरॉन हा-र्मोन कमी असतो.

टे-स्टोस्टे’रॉन स्वतःच पु-रुषांमध्ये का*मवा*सना वाढविण्यासाठी कार्य करते. टे-स्टोस्टेरॉनचा अभाव पुरुषांची से*क्स करण्याची इच्छा कमी करते. जे पुरुष रात्री चांगले झोपत नाहीत ते रात्री कमी टे-स्टोस्टेरॉन पा-तळीवरून जातात. नि-रोगी वै-वाहिक जीवनासाठी चांगली झोप घेणे फार महत्वाचे आहे.

पु-रुषांमधील लैं*गिक आयु कमी होण्यामागील एक कारण वय वाढविणे देखील असू शकते. श-रीरातील हा-र्मोन्सची पातळी नेहमीच स्थिर राहू शकत नाही. वयातील वेगवेगळ्या टप्प्यांसह श-रीरात हा-र्मोन्स-ची पातळी देखील कमी होते. टे-स्टोस्टेरॉन देखील आपल्या श-रीरात सं*प्रेरक म्हणून उपस्थित आहे.

पु-रुषांमध्ये टे-स्टोस्टेरॉनची जास्तीत जास्त मात्रा ही तरून अवस्थेत असते. अभ्यासानुसार हे दिसून येते की 60 ते 65 वर्षांच्या आसपास पु-रुषांची इच्छा कमी झाल्यामुळे लैं*गिक इच्छा कमी होणे स्वाभाविक आहे, परंतु अशा प्रकारची स-मस्या टाळण्यासाठी आपल्याला आ-रोग्य जीवन-शैलीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *