फक्त दहा दिवस हे पा न….

बदलती जीवनशैली आणि ता’णत’णाव यामुळे सध्याच्या त’रुणांना मोठ्या प्रमाणात लैं’गि’क स’मस्येचा सा’मना करावा लागत आहे. या बरोबरच कि’शोरवया’त केलेल्या चु’का यामुळे देखील अनेक त’रुणांना याचा फ’टका बसत आहे. लैं’गि’क स’मस्यांचा सा’मना त्यांना करावा लागत असल्याने ते आपल्या पत्नींना लैं’गिक सुखी ठेऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांच्या पत्नीदेखील सं’तुष्ट होत नाहीत. याच कारणाने अशा लोकांच्या प’त्नीचे बाहेर प्रे’म सं’बंध निर्माण होतात. त्यामुळे आपल्या प’त्नींना जर खु’श ठेवायचे असेल तर आपण आपली लैं’गि’क क्ष’मता वा’ढवणे हे अतिशय गरजेचे आहे. मात्र, अनेकजण याकडे का’नाडो’ळा करतात. कारण त्यांच्या अ’स्तित्वाचा प्रश्न यामुळे निर्माण झाल्याचे त्यांना वाटत असते. ते डॉ’क्टरांकडे खुलेपणाने जाऊन काहीही सांगत नाहीत. आणि तसेच घरी थांबतात. त्यामुळे पती-प’त्नीमधील ‘लैं’गि’क संबं’ध हे सुधारण्याऐवजी बि’घडत जातात. अशामुळे त’णाव देखील खूप वाढत असतो. जर आपल्या जोडीदारासोबत आपण लैं’गि’क सं’बंध व्यवस्थित रित्या ठेवले तरच आपल्या घरामध्ये सुख शांती लाभत असते. अन्यथा आपल्यामध्ये चि’डचि’डेपणा येत असतो. याचे कारण ही तसेच आहे. लैं’गि’क सुख जर आपल्याला मिळाले तर माणसाला समाधान लाभत असते. मात्र आपण याकडे कानाडो’ळा करतात. जर काही तरुण डॉ’क्टरांकडे गेले तर त्याला डॉ’क्टर हे म’हागड्या त’पासण्या करायला लावतात आणि म’हागडे औ’षध देतात. असे केल्याने फायदा देखील होतो. मात्र, त्याचे सा’ईड इ’फेक्ट खूप मोठ्या प्रमाणात होतात. याचा परिणाम आपल्या सर्व अव’यवांवर होत असतो. त्यामुळे आपल्याला ऍ’सिडि’टी सारखी स’मस्या होते. त्याचप्रमाणे इतर म’हाग’ड्या गो’ळ्या घेतल्याने आपल्या कि’ड’नीवर देखील याचा ‘परिणाम होऊ शकतो. कारण या गो’ळ्या अ’तिशय पा’वरफु’ल असतात. आज आम्ही आपल्याला एक असा उपा’य सांगणार आहोत की हा उपाय केल्यानंतर आपली लैं’गि’क क्ष’मता ही दहा दिवसातच वाढेल. चला तर मग जाणून घेऊया काय आहे तो उपाय

लिंबाचे पान- कडू लिंबाचे झाड हे अतिशय गुणधर्म भरलेले असेच आहे. कडू लिंबाचे झाड हे कुठेही सहज उगवत असते. त्यांना कुठलेही खत टाकण्याची गरज नसते. त्यामुळे ते सहजगत्या वाढत असते. लिंबाचा पाल्या मध्ये खूप औषधी गुणधर्म भरलेले असतात. याची पाने जर आपण खाल्ले तर आपली रो’गप्रतिकार श’क्ती वा’ढत असते. त्याचप्रमाणे नुकताच गुढीपाडवा होऊन गेलेला आहे. आपण गुढीपाडव्याला कैरी लिंबाच्या पानाचा मोहोर असे मिश्रण करून ते खात असतो. त्यामुळे आपल्या श’रीरातील घा’ण निघून जाण्यास मदत मिळते. अशी प्रथा आहे. याशिवाय लिंबाचे पान हे खा’ल्ल्याने आपल्याला दात दुखी ची स’मस्यादेखील होत नाही.

असा करा वापर
1-जर आपल्या लैं’गि’क स’मस्येचा सा’मना क’रावा लागत असेल, तर आपण सकाळ-संध्याकाळ लिंबाचे पान घ्यायची आणि ती धुवायची. त्यानंतर ती खायची. असा प्रयोग आपण दहा दिवस करावा. दहा दिवस आपण असा प्रयोग केल्यानंतर आपल्याला लैं’गि’क श’क्ती प्राप्त होईल. तसेच आपली रोग प्र’तिकारश’क्ती देखील वाढेल. त्यामुळे आपण आ’जारी पड’णार नाही. आपले स्ना’यू ब’ळकट होतात आणि आपण आपल्या जोडीदाराला सं’तुष्ट करू शकाल.

2-पो’टाचा घेर, च’रबी- अनेक लोकांना पो’टाचा घे’र हा वाढलेला असतो. याच प्रमाणे त्यांच्या श’रीरावर चर’बी देखील मोठ्या प्रमाणात असते. अशा लोकांनी देखील लिंबाचे पान हे एक महिन्यापर्यंत खावे, असे केल्याने त्यांच्या श’रीरावरील च’रबी ही निघून जाते आणि त्यांचे पो’ट देखील कमी होते.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *