फक्त पुरुषच नाही तर महिलांमध्ये देखील असते स्व’प्न दोषाची स’मस्या, पहा रात्री झोपण्यानंतर अचानक भावना जागृत झाल्याने त्यांच्या..

फक्त पुरुषच नाही तर महिलांमध्ये देखील असते स्व’प्न दोषाची स’मस्या, पहा रात्री झोपण्यानंतर अचानक भावना जागृत झाल्याने त्यांच्या..

तारुण्याच्या उंबरठ्यावर येताच तरुणांना आपल्या श’रीरात वेगवेगळे बदल जाणवायला लागतात. तारुण्यात आलेल्या जवळपास प्रत्येक तरुणाला येणारा अनुभव म्हणजे ‘ना-ईट फॉ-ल’ किंवा याला स्व-प्नदो-ष असेही म्हटले जाते. तरुणाईमध्ये याबाबत अनेक गैरसमज दिसून येतात. काहींना वाटतं की, स्व-प्नदो-षातून बाहेर येणाऱ्या वी-र्यामुळे शक्ती कमी होते.

पण याला काहीही वैज्ञानिक आधार नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. आपण पुरुषांमध्ये स्व-प्नदो-षचा आ-जार नक्कीच पाहिला असेल, पण आज आम्ही आपल्याला सांगू की मुलीं-मध्येही स्व-प्नदोष होत असतो, कशामुळे ते जाणून घ्या.

झोपेच्या वेळी अत्यधिक उ’त्तेजित झाल्यामुळे आपण स्व’प्न दो’षला ब’ळी पडला असेल. या स्वप्न दो-षात पुरुषाचे जननेंद्रियातून वी’र्य किंवा महिलेच्या यो’नीतून चि-कट पदार्थ बाहेर पडतो. यालाच स्व-प्न-दो-ष म्हणले जाते. मुलीं-ना स्व-प्नदो-ष झाला हे त्यांना लवकर कळून येत नसते कारण त्यांचे गु-प्तां-ग आतून विकसित असते, जेव्हा जेव्हा लैं’गि’क उ-त्तेजन अधिक असते तेव्हाच त्यांचा स्व-प्नदो-ष दिसून येतो.

जर मुलगी तारुण्यामुळे उ-त्तेजित होत असेल, किंवा तिने बराच काळ स-हवास केला नसेल तर रात्री झोपताना त्यांच्या आत जागृत लैं’गि’क भा-वनामुळे तिची आं-तव-स्त्र ओले होवू शकते. स्व-प्नदो-ष कसा होतो याबद्दल सांगायचे झाले तर कधीकधी ज-ननें-द्रियांवर द-बाव असल्यामुळे किंवा हाताने घर्षण केल्यामुळे लैं’गि’क उ-त्तेजनही मिळते, ज्यामुळे ती अचानक झोपेतून उ-ठेल व तिला लक्षात येईल तिचे आं-तवस्त्र थोडेसे ओले झाले आहे.

पुरुषांमध्ये, जेव्हा जेव्हा स्व-प्नदो-षाचा त्रा-स होतो किंवा रात्रीचा स्ख-लन होतो तेव्हा त्यांना अं-थरुणावर ओ-लेपणामुळे झोपे मध्ये ग-डबडीची जाणीव होते. त्यांना वाटते की कदाचित त्यांनी ल-घवी केली असेल पण ते वी-र्य असते. हे स्वतःच घडते आणि बर्‍याचदा लैं’गि’क सं-बंध नसणारी स्वप्नेही पडत असतात. पुरुषाचे ज-ननें-द्रिय रात्रीतून सुमारे 4 ते 5 वेळा उ-त्तेजित होत असते.

ते डोळ्याच्या ती-व्र हा-लचालींशी संबंधित आहे डॉक्टर म्हणतात की आम्हाला वाटते की ज-ननें-द्रियां-साठी नियमित र-क्त परि-संचरण चांगले असते त्यामुळे ते आपोआप होत असते. तीच गोष्ट स्त्रि-यांनाही लागू होते. झोपेच्या वेळी यो*नी मध्ये होणाऱ्या प्रतिक्रियेच्या अभ्यासामध्ये आपल्याला तसेच पुरुषांमध्ये उ-त्तेजन होण्यासारखाच नमुना दिसतो.

जरी महिलांच्या जननें-द्रि-यांमध्ये र-क्त परिसंचरण वाढत असलं तरी भा-वनोत्कटतेसाठी थोडे उत्तेजन आवश्यक असते. समजा या विकासात आपण एक महिला आहात. जर आपली सं-वेदनशीलता कमी असेल तर, तुम्हाला भा-वनोत्कटता निर्माण करण्यासाठी ज-ननें-द्रि-याभोवती थोडासा घर्षण किंवा दबाव आवश्यक असेल. कारण आपण अ-र्ध झोपेत आहात, हे देखील पूर्णपणे नैसर्गिक आहे.

मु-लां-प्रमाणे मु-लीं-नासुद्धा झोपेमध्ये लैं*गिक स्व-प्न पडत असतात. अशावेळी यो*नी ओ*लसर होते. मु*लींच्या पर*मोच्च लैं*गिक क्ष*णाच्यावेळी यो*नीमधून कोणताही स्त्रा*व येत नसून त्यांना केवळ मा*नसिक अनुभव मिळतो. तर मुलं व*यात येत असतानाच्या काळात कधी झोपेत असताना लिं*ग ता*ठर होऊन वी*र्य बाहेर येते.

लक्षात घ्या, यात काहीही तरी चुकीचे नाही. उलट याचा अर्थ तुम्ही एकदम ठ*णठ*णीत बरे आहात.तरून मु*लां मु*लींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हा*र्मोनल बदल होत असतात. त्यामुळे वी*र्य उ*त्सर्जन होते. या प्रक्रियेत श-रीरातील अति*रिक्त स्प*र्म (शुक्रा*णू) बाहेर पडतात. मनातील अस्वस्थता किंवा का*मो*त्तेजक स्व*प्न पाहिल्यामुळे स्वप्न*दोष होत असतो.

यामुळे तुमच्या आरोग्याला कोणताही धो*का नाही. शरीरात असणारे अति*रिक्त स्प*र्म एकतर से*क्स केल्याने किंवा दुसरे हस्त*मै*थून केल्याने बाहेर पडते. जर तुम्ही या दोघां*पैकी काहीच केले नाही तर तर ते स्व*प्नदो*षाद्वारे श*रीराबाहेर पडते.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *