प्रा-ची-न काळातील राजे महाराजे ‘ही’ एक गोष्ट खाऊन एकाच वेळी 10 राण्यांना करत होते सं-तु-ष्ट, पहा एकाच वेळी खे-ळायचे असा खे-ळ.

प्रा-ची-न काळातील राजे महाराजे ‘ही’ एक गोष्ट खाऊन एकाच वेळी 10 राण्यांना करत होते सं-तु-ष्ट, पहा एकाच वेळी खे-ळायचे असा खे-ळ.

सध्याच्या धका-धकीचे जीवनात एखाद्या स्त्री-ला स-माधनी करणे खूप अ-वघड बनले आहे. पण आपण जर इतिहासात पहिले तर पूर्वीचे राजा एकाच वेळी 10 राण्यांना स-मा-ध-नी करत होते. आपणास हे देखील जाणून घ्यायचे आहे की असे र-हस्य काय होते ज्यामुळे पूर्वीच्या राजांना हे करणे शक्य होत असे. तर चला मग याबद्दल जाणून घेवू.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की पूर्वी राजा महाराजांचे भोजन खूप चांगले प्रतीचे असायचे, ते फक्त नैसर्गिक भोजन खात असत, ज्यात थोडी सुद्धा भेसळ नसायची, पण आताच्या जीवनात शक्य नाही. सध्याच्या पु-रुषांची ता-कद कमी होण्याचे हे देखील एक महत्त्वपूर्ण कारण आहे.

चांगल्या अन्नाबरोबरच त्यावेळचे राजा श-ता-व-री आणि चि-लगोजा सारख्या आ-युर्वेदिक औ-ष-धी वनस्पतींचा स-र्वाधिक से-वन करीत असत. या दोन्ही गोष्टी लैं-गि-क श-क्ती वा-ढविण्यात खूप सा-म-र्थ्यवान मानल्या जातात.

श-ता-व-री आहे सर्वात उ-स्ता-हवर्धक:- श-ता-वरी ही भारतभरात सगळीकडे वाढणारी, छोट्या जंगलांमधे, बागांमधे वाढणारी एक औ-ष-धी वेल आहे. ही कडू-गोड चवीची, का-टेरी झुपकेदार आरोहिणी वेल, म्हणजेच औ-ष-धी वनस्पती मुख्यत: आ-म्लपित्त दो-षासाठी वापरली जाते. श-ता-वरी वनस्पतीची मुळे आणि पाने उ-पचारांसाठी वापरली जातात.

भारतामधे श-ता-वरी वनस्पती ही मुख्यत पु-रुषांसाठीची वनस्पती मानली जाते. ह्या वनस्पतीचा प्रामुख्याने स्त्री-यांच्या प्र-जोत्पा-दनासाठी उपयोग केला जातो, त्यामुळे श-तावरी ह्या शब्दाचा अर्थच श-त-आवरी म्हणजेच १०० ना-री ता-ब्यात असलेला न-र असा होतो.

श-तावरी ही मुख्यत पु-रुषांसाठीची वनस्पती असली तरीही स्त्रि-यांना देखील याचा वेगळ्या त-हेने उपयोग होतो. स्त्री-यांमधील प्र-जोत्पादन श-क्ती वाढवणे, त्यांना लैं-गि-क आत्मविश्वास देणे, लैं-गि-क इ-च्छा-शक्ती वाढवणे अशी अनेक कामे ही वनस्पती करते. स्त्री-पुरुष सं-बं-धांमधे श-ता-वरीमुळे एक आत्मविश्वास आणि खेळीमेळीचे वातावरण तयार होते. ह्यामुळे मि-ल-न प्रक्रिया सुलभ होते.

श-ता-वरीचा वापर ग-र्भ-पा-त झालेल्या स्त्री-यांच्या उ-पचारांवर, ग-र्भा-श-यावर खूप प्रभावी रितीने होतो. र-जो-निवृत्तीतून जात असलेल्या स्त्री-यांना, किंवा हि-स्ट्रे-क्टोमी झालेल्या स्त्री-यांना श-ता-वरीची खूपच गरज असते. याने र-क्तशुद्धीकरण तर होतेच शिवाय प्र-जो-त्पादन अ-वयवांना सुद्धा त्याची मदत होते.

शतावरी हे श-रिरातील सत्त्व वाढवणारे औ-ष-ध आणि सकारात्मक रितीने बरे करणारे औ-ष-ध म्हणूनही ओळखले जाते. स्त्री-यांच्या स्त-न वृद्धीसाठी शतावरीच्या मुळ्या दुधात वाटून त्या ठिकाणी लावल्या जातात. श-तावरीचा अजून उपयोग पो-टाचा अ-ल्स-र, ता-प, वात, पित्त, जुलाब यासाठीतर होतोच. शिवाय कोणताही ता-प कमी करण्यासाठी आणि मुख्य म्हणजे श-रिरातील द्रव्याचा समतोल राखण्यासाठीही होतो.

प्र-ज-न-नक्ष-मता वाढवण्यासाठी आहार आणि औ-ष-धे ह्यांचा महत्वाचा सहभाग असतो. जर तुम्ही आणि तुमचा जोडीदार ग-र्भ-धार-णेसाठी प्रयत्न करीत असाल तर आपण श-तावरीचा नक्की उपयोग केला पाहिजे. श-तावरी काढ्याच्या स्वरूपात किंवा कॅ-प्सूलच्या स्वरूपात घेतले जाऊ शकते.

श-ता-वरी पूर्वीच्या काळापासून भारतामध्ये शे-क-डो वर्षांपासून वं-ध्य-त्वाच्या उपचारासाठी वापरले जाते. प्र-ज-न-नक्ष-मता वाढवण्यासाठी श-ता-वरीची मदत होते. श-ता-वरी घेतल्याने प्रतिकार यंत्रणा सुधारते, ताणाशी सामना करता येतो, ग-र्भा-श-याच्या मुखातील चि-क-ट स्त्रा-व वाढतो आणि त्यामुळे मा-सि-क पा-ळी नियमित होण्यास मदत होते.

Admin

2 thoughts on “प्रा-ची-न काळातील राजे महाराजे ‘ही’ एक गोष्ट खाऊन एकाच वेळी 10 राण्यांना करत होते सं-तु-ष्ट, पहा एकाच वेळी खे-ळायचे असा खे-ळ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *