फक्त पुरुषच नाही तर महिलांमध्ये देखील असते स्व-प्न दो-षाची स-मस्या, पहा या सर्व्हे नुसार झाला मोठा खुलासा…

फक्त पुरुषच नाही तर महिलांमध्ये देखील असते स्व-प्न दो-षाची स-मस्या, पहा या सर्व्हे नुसार झाला मोठा खुलासा…

तारुण्याच्या उंबरठ्यावर येताच तरुणांना आपल्या श-रीरात वेगवेगळे बदल जाणवायला लागतात. तारुण्यात आलेल्या जवळपास प्रत्येक तरुणाला येणारा अनुभव म्हणजे ‘ना-ईट फॉ-ल’ किंवा याला स्व-प्नदो-ष असेही म्हटले जाते. तरुणाईमध्ये याबाबत अनेक गैरसमज दिसून येतात. काहींना वाटतं की, स्व-प्नदो-षातून बाहेर येणाऱ्या वी-र्यामुळे शक्ती कमी होते.

पण याला काहीही वैज्ञानिक आधार नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. आपण पुरुषांमध्ये स्व-प्नदो-षचा आ-जार नक्कीच पाहिला असेल, पण आज आम्ही आपल्याला सांगू की मुलीं-मध्येही स्व-प्नदोष होत असतो, कशामुळे ते जाणून घ्या.

झोपेच्या वेळी अत्यधिक उ-त्तेजित झाल्यामुळे आपण स्व-प्न दो-षला ब*ळी पडला असेल. या स्वप्न दो-षात पुरुषाचे ज-ननें-द्रियातून वी-र्य किंवा महिलेच्या यो*नीतून चि-कट पदार्थ बाहेर पडतो. यालाच स्व-प्न-दो-ष म्हणले जाते. मुलीं-ना स्व-प्नदो-ष झाला हे त्यांना लवकर कळून येत नसते कारण त्यांचे गु-प्तां-ग आतून विकसित असते, जेव्हा जेव्हा लैं*गिक उ-त्तेजन अधिक असते तेव्हाच त्यांचा स्व-प्नदो-ष दिसून येतो.

जर मुलगी तारुण्यामुळे उ-त्तेजित होत असेल, किंवा तिने बराच काळ स-हवास केला नसेल तर रात्री झोपताना त्यांच्या आत जागृत लैं*गिक भा-वनामुळे तिची आं-तव-स्त्र ओले होवू शकते. स्व-प्नदो-ष कसा होतो याबद्दल सांगायचे झाले तर कधीकधी ज-ननें-द्रियांवर द-बाव असल्यामुळे किंवा हाताने घर्षण केल्यामुळे लैं*गिक उ-त्तेजनही मिळते, ज्यामुळे ती अचानक झोपेतून उ-ठेल व तिला लक्षात येईल तिचे आं-तवस्त्र थोडेसे ओले झाले आहे.

पुरुषांमध्ये, जेव्हा जेव्हा स्व-प्नदो-षाचा त्रा-स होतो किंवा रात्रीचा स्ख-लन होतो तेव्हा त्यांना अं-थरुणावर ओ-लेपणामुळे झोपे मध्ये ग-डबडीची जाणीव होते. त्यांना वाटते की कदाचित त्यांनी ल-घवी केली असेल पण ते वी-र्य असते. हे स्वतःच घडते आणि बर्‍याचदा लैं*गिक सं-बंध नसणारी स्वप्नेही पडत असतात. पुरुषाचे ज-ननें-द्रिय रात्रीतून सुमारे 4 ते 5 वेळा उ-त्तेजित होत असते.

ते डोळ्याच्या ती-व्र हा-लचालींशी सं*बंधित आहे डॉक्टर म्हणतात की आम्हाला वाटते की ज-ननें-द्रियां-साठी नियमित र-क्त परि-संचरण चांगले असते त्यामुळे ते आपोआप होत असते. तीच गोष्ट स्त्रि-यांनाही लागू होते. झोपेच्या वेळी यो*नी मध्ये होणाऱ्या प्रतिक्रियेच्या अभ्यासामध्ये आपल्याला तसेच पुरुषांमध्ये उ-त्तेजन होण्यासारखाच नमुना दिसतो.

जरी महिलांच्या जननें-द्रि-यांमध्ये र-क्त परिसंचरण वाढत असलं तरी भा-वनोत्कटतेसाठी थोडे उत्तेजन आवश्यक असते. समजा या विकासात आपण एक महिला आहात. जर आपली सं-वेदनशीलता कमी असेल तर, तुम्हाला भा-वनोत्कटता निर्माण करण्यासाठी ज-ननें-द्रि-याभोवती थोडासा घर्षण किंवा दबाव आवश्यक असेल. कारण आपण अ-र्ध झोपेत आहात, हे देखील पूर्णपणे नैसर्गिक आहे.

मु-लां-प्रमाणे मु-लीं-नासुद्धा झोपेमध्ये लैं*गिक स्व-प्न पडत असतात. अशावेळी यो*नी ओ*लसर होते. मु*लींच्या पर*मोच्च लैं*गिक क्ष*णाच्यावेळी यो*नीमधून कोणताही स्त्रा*व येत नसून त्यांना केवळ मा*नसिक अनुभव मिळतो. तर मुलं व*यात येत असतानाच्या काळात कधी झोपेत असताना लिं*ग ता*ठर होऊन वी*र्य बाहेर येते.

लक्षात घ्या, यात काहीही तरी चुकीचे नाही. उलट याचा अर्थ तुम्ही एकदम ठ*णठ*णीत बरे आहात.तरून मु*लां मु*लींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हा*र्मोनल बदल होत असतात. त्यामुळे वी*र्य उ*त्सर्जन होते. या प्रक्रियेत श-रीरातील अति*रिक्त स्प*र्म (शुक्रा*णू) बाहेर पडतात. मनातील अस्वस्थता किंवा का*मो*त्तेजक स्व*प्न पाहिल्यामुळे स्वप्न*दोष होत असतो.

यामुळे तुमच्या आरोग्याला कोणताही धो*का नाही. शरीरात असणारे अति*रिक्त स्प*र्म एकतर से*क्स केल्याने किंवा दुसरे हस्त*मै*थून केल्याने बाहेर पडते. जर तुम्ही या दोघां*पैकी काहीच केले नाही तर तर ते स्व*प्नदो*षाद्वारे श*रीराबाहेर पडते.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *