पु’रुषांनी चुकूनही स्रियांना ‘हे’ काम करताना पाहू नये, पाहिल्यास लागेल मोठे पा’प…

पु’रुषांनी चुकूनही स्रियांना ‘हे’ काम करताना पाहू नये, पाहिल्यास लागेल मोठे पा’प…

आपल्या सर्वांना माहित आहे की आपल्या हिं’दू धर्मात अशा बर्‍याच गोष्टी आहेत ज्याचा शास्त्रात उल्लेख केला आहे. होय शास्त्रात सांगितले गेले आहे की, जीवनात व्यक्ती अशा कोणत्या चुका करतो की त्यांना पा’पात भागीदार व्हावे लागते. या व्यतिरिक्त अशी अनेक कामेदेखील आहेत जी अ’शुभ मानली जातात.

कारण मनुष्याकडून अशी बरीच कामे केली जातात जे एक मोठे पा’प मानले जाते आणि ते पा’प मनुष्याला शेवटपर्यंत सोडत नाही. अशा लोकांना समाजात देखील आदर मिळत नसतो. बतच शा’स्त्रात असे सांगितले गेले आहे की ज्या घरात महिलांचा आदर केला जाईल तेथे देवी लक्ष्मीचे निवासस्थान नियमित असते.

अशाच प्रकारे ध’र्मग्रं’थात देखील स्त्रि’यां’बद्दल बर्‍याच गोष्टी सांगितल्या गेल्या आहेत, त्यापैकी असेही सांगितले गेले आहे की एखादी स्त्रीला पुरुषाने एखादे विशिष्ट काम करताने पाहिल्यास मोठे पा’प समजले जाते. आता आपल्या मनात हे नक्कीच येत असेल की असे कोणते क्षण आहेत त्यावेळीं महिलेस बघितल्यास त्या पु’रुषाला पा’पात भागीदार व्हावे लागते.

आपणा सर्वांना माहितच आहे की हिं’दू धर्मात स्त्रि’यांना देवीचा दर्जा देण्यात आला आहे. ती नेहमीच पूजनीय आहे. म्हणूनच आपल्या शा’स्त्रात स्त्रि’यांचा अपमान करणे नि’षिद्ध मानले जाते कारण असे केल्याने देवी नाराज होते आणि आपल्या हि’दुधर्मा’त या गोष्टीना पा’प समजण्यात येते.

अशा परिस्थितीत म’हि’लांशी गै’रव’र्तन एखाद्या व्यक्तीला घा’तक ठरू शकते. जो माणूस स्त्रि’यांना योग्य वा’गणूक देत नाही त्याला आयुष्यात बर्‍याच अ’डच’णींचा सा’मना करावा लागतो. आज आम्ही तुम्हाला काही माहिती देणार आहोत की ज्या गोष्टी काही लोक नकळतपणे करतात, तर काही लोक अशा गोष्टी जाणूनबुजून करतात.

बहुतेक वेळा असे दिसून येते की काही लोक अं’घोळ करताने स्त्रि’यांकडे पाहत असतात ज्याला बघणे शा’स्रात नि’षिद्ध मानले गेले आहे. कोणत्याही व्यक्तीकडून असे कृ’त्य घडणे च’रित्रही’न असते.

होय, कारण शास्त्रात कोणत्याही आं’घोळ करत असलेल्या स्त्री’ला पाहणे खूप मोठे पा’प मानले जाते. असे म्हटले जाते की या स्त्रिया’ना स्ना’न करताना पहात असलेली व्यक्ती पा’पी मनाची असते कारण शास्रात असेही म्हटले आहे की असे करणारी व्यक्ती क’ठोर का’ळजाची असते.

अशा व्यक्तींना क’ठोर शि’क्षा मिळायला हवी. जर एखाद्याकडून ही चूक नकळत घडली गेली तर देव त्याला क्षमा करू शकतो. परंतु जर कोणी अशी चूक जाणूनबुजून करत असेल तर त्या व्यक्तीला देव कधीच मा’फ करू शकत नाही. म्हणून कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही व्यक्तीने अशी चूक कधीच करू नये.

याशिवाय शा’स्त्रात असेही सांगितले आहे की जर एखाद्या स्त्री’ने एखाद्या पु’रुषाला आं’घोळ करताना पाहिले तर तिला लवकरच खरे प्रेम मिळेल. या व्यतिरिक्त, जर एखाद्या माणसाने एखाद्या स्त्री’ला स्वप्नात अं’घोळ करताना पाहिले तर याचा अर्थ असा आहे की आपल्या आयुष्यात एक सुंदर मुलगी लवकरच येणार आहे.

आपल्या बाळाला स्त’नपा’न करताने म’हिला नेहमीच सा’वधगिरी बाळगतातच. याउपरही कोणी पु’रुषाने कळत नकळत अशा म’हिलेस बघिल्यास त्यास पा’प लागते. न’कळत बघितले गेल्यास तेव्हा त्या पु’रुषांना असे पा’प लागणार नाही. परंतु कोणी जर जाणूनबुजून हे काम करताने बघितल्यास त्या व्यक्तीच्या या चुकीला कधीच क्ष’मा नसते.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *