पॉ’र्न व्हि’डियोचे अनुकरण करून 12 वर्षाच्या मु’लाने आपल्या बहिणी सोबतच केले नको ते दु’ष्कर्म, पाहून आई वडील देखील प’स्तावले…

पॉ’र्न व्हि’डियोचे अनुकरण करून 12 वर्षाच्या मु’लाने आपल्या बहिणी सोबतच केले नको ते दु’ष्कर्म, पाहून आई वडील देखील प’स्तावले…

कें’द्र स’रकारने नुकतेच पो’र्न फि’ल्म पा’हण्यावर बं’दी आणलेली आहे. मात्र, असे असले तरी चो’रून-ल’पून हे प्र’माण मो’ठ्या प्रमा’णात वाढले आहे. आपल्याकडे चा’ई’ल्ड पॉ’र्नो’ग्रा’फी वर पू’र्णतः बं’दी घा’लण्यात आलेली आहे. जर कोणी असे पहात असेल तर त्यांच्यावर गु’न्हा दे’खील दा’खल होऊ शकतो.

त्यामुळे वेळीच साव’ध होऊन अशी कृ’त्य करून शि’क्षेस पा’त्र होण्यासाठी आपण वा’चावे. मात्र, गेल्या काही वर्षापासून पो’र्न प’हणायचे प्र’माण फार मोठ्या प्र’माणात वा’ढले आहे. यामुळे अनेकांना लैं’गिक स’म’स्यांचा सा’मना देखील करावा लागतो. त्याचे कारणही तसेच आहे अ’धिक प्र’माणात जर आपण अशा फिल्म पाहिल्या तर आपली लैं’गि’क इच्छा राहत नाही.

त्यामुळे आपण लैं’गिक दृ’ष्ट्या क’मजो’र होऊन जातो आणि ज्या वेळेस आपल्याला आपल्या प’त्नीसो’बत से’क्स क’रायचा आहे, त्या वेळेस आपण काही करू शकत नाही. त्यामुळे पूर्वीच्या काळी असे काही नव्हते. त्यामुळे पु’रुषांमध्ये ता’कत आणि जो’श हा भरलेला असायचा. मात्र, आता असे होताना दिसत नाही.

आशा फिल्म पाहून अनेकांनी आपले आ’युष्य ब’रबा’द करून घे’तले आहे. स’नी लि’योन हे नाव आपण ऐकले असेल. स’नी लि’ओन ही पो’र्न फि’ल्मची आ’घाडीची स्टार होती. मात्र, कालांतराने तिला देखील या सगळ्या गोष्टीचा कं’टाळा आला. त्यामुळे तिने बॉलीवूडमध्ये पदार्पण करून आता चांगलाच जम बसवला आहे.

गेल्या काही वर्षात ती हिंदी चित्रपटांत आघाडीची अभिनेत्री म्हणून समोर येत आहे. एका मुलाखतीमध्ये स’नी लि’योनी ने सांगितले होते की, मी व्य’वसाय आणि पै’शा’साठी स’र्वका’ही करते. ज्यावेळी अ’शी फि’ल्म करायची त्यावेळी मी समोरच्या अभिनेत्याची ए’ड्स ची टे’स्ट झाली आहे का ? याची विचारणा करत असते. असे तिने सांगितले होते.

मात्र, असे असले तरी तिने प’तीसोबत अधिक पॉ’र्न फि’ल्म के’ल्याचे कळते. भारतामध्ये हे प्रमाण अतिशय चिं’ताज’नक वा’ढत आहे. त्यामुळे कें’द्र सर’कारने देखील यावर बं’दी आणण्याची घोषणा केली. मात्र, ल’पून-छ’पून या पॉ’र्न फिल्म अशा या मोठ्या प्र’माणात पा’हायला जातात.

आम्ही आपल्याला अशी घ’टना सांगणार आहोत की, एका अ’ल्प’व’यी’न मु’लाने पॉ’र्न फि’ल्म पाहून वा’ईट कृ’त्य केले आहे. ही घ’टना रायसिंहनगर येथे घ’डलेली आहे. एक बारा वर्षाचा मुल’गा अशी फि’ल्म पहात होता. तो आपल्या वडिलांचा मो”बाईल वा’परायचा. मो’बाईल पाहता पाहता एकदा त्याच्या हा’तून एक लिं’क ओपन झाली आणि त्यानंतर तो पॉ’र्न फि’ल्म पा’हू लागला.

त्यानंतर त्याला अशा फि’ल्म पाण्याचे व्य’सन’च लागले. एक दिवस त्याच्या घरी सहा व’र्षाची दू’रची ब’हीण आली होती. त्या ब’हि’णीवरच त्या मु’लाने लैं’गि’क अ’त्या’चा’र केले. त्यानंतर या प्र’करणा’ची खूप मोठ्या प्र’माणात च’र्चा झाली. या मु’लाला त्यानंतर सु’धारगृ’हात पाठवण्यात आले होते. हा मुलगा स’हावीमध्ये शि’कतो.

त्यामुळे मु’लांकडे अ’धिक प्र’माणात लक्ष द्यावे लागते. एका सर्व्हेनुसार देशांमध्ये 71 टक्के मु’लं हे अशा फि’ल्म पा’हत असतात. त्यातील ते 33 टक्के मु’ले हे मो’बाईलवर पॉ’र्न फि’ल्म पा’हतात. तर 38 टक्के मु’ले हे लॅ’पटॉप’वर पाहतात असे सांगण्यात येते. त्यामुळे पॉ’र्न फि’ल्म बघण्याचे प्रमाण चिं’ताज’नक असल्याचे देखील सांगण्यात येते.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *