जर आपणही परफ्यूमचा वापरत असाल तर सावधान ! होऊ शकतात ‘हे’ गं’भीर आ’जार..!

जर आपणही परफ्यूमचा वापरत असाल तर सावधान ! होऊ शकतात ‘हे’ गं’भीर आ’जार..!

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये आपण ज्या वेळी बाहेर जातो, त्यावेळेस आपल्याला घाम हा मोठ्या प्रमाणात येत असतो. या वेळी आपण पाणी हे अधिक पिले पाहिजे. लिंबूवर्गीय फळे अधिक खाल्ले पाहिजे. यामुळे आपल्याला तहान अधिक प्रमाणात लागणार नाही आणि आपल्याला उ’ष्णताही जाणवणार नाही.

मात्र, अनेक लोक हे घामाचा वास येत असल्यामुळे परफ्युम वापरत असतात. त्याचप्रमाणे अत्तर देखील वापरत असतात. एक वेळेस तर वापरणे हे ठीक आहे. मात्र, परफ्यूम वापरणे हे आपल्या श’रीरासाठी अतिशय घा’तक ठरू शकते. कारण परफ्युममध्ये खूप मोठ्या प्र’माणात र’साय’न भरलेले असते.

यामुळे आपल्या परफ्युमचा वास हा तासन्तास टिकून राहतो. यामुळे आपल्या श’रीराला इ’जा देखील पोहोचत असते. त्यामुळे आपण परफ्युमचा जर वापर करत असाल तर आपल्याला वेळीच साव’ध व्हावे लागेल आणि हा’नीका’रक आ’जा’रापासून आपल्याला वा’चावे लागेल.

प’रफ्यु’मचा अति वापर केला तर आपल्याला त्व’चारो’ग सारखे अनेक आ’जा’रही होऊ शकतात. त्यामुळे ज्यांना त्व’चेवर काही इ’न्फेक्‍’शन होते, त्यांनी परफ्युमचा वापर अधिक प्रमाणात करणे हे निश्चितच टाळले पाहिजे. यामुळे इतर आ’जार देखील होऊ शकतात. जर आपल्याला अधिक त्रा’स होत असेल तर आपण तातडीने डॉ’क्टरां’ना जाऊन दाखवावे.

महिलांना खूप मोठ्या प्रमा’णात आजा’र या परफ्युम मुळे झाल्याचे आपण ऐकले असेल. आम्ही आपल्याला आज या लेखामध्ये परफ्युम च्या अ’तिवा’परामुळे होणारे आ’जार याबद्दल माहिती देणार आहोत. चला तर मग जाणून घेऊया नेमके काय आ’जा’र या परफ्युमचा वापरामुळे होत असतात.

1-डो’केदु’खी : परफ्युमचा अ’तिवा’परामुळे अनेकांना डो’केदु’खी सारखा त्रा’स होत असतो. त्यामुळे आपण जर परफ्युम वापरत असाल तर आपण वेळीच सावध होणे, गरजेचे आहे. परंतु तुमचे काही घटक आपल्या ना’कातून डो’क्यात जात असतात, त्यामुळे हा त्रा’स होत असतो.

2 न’वजा’त मु’लांना आ’जार- अनेक महि’लांना आ’जार होत असतात. त्याचप्रमाणे त्यांना परफ्युम लावण्याची सवय असते, जर ग’रोद’र म’हिलां’नी ग’रोद’रपणा’मध्ये परफ्यूम लावली तर त्यांना याचा त्रा’स होऊ शकतो आणि त्यांच्या मु’लांना देखील आ’जारा’ची ला’गण होऊ शकते.

3-ब्रे’स्ट कॅ’न्सर-अनेक महि’ला परफ्युम या मोठ्या प्रमाणात वापरत असतात. मात्र, म’हिलां’नी वेळीच परफ्यूम वापरण्याबाबत काळजी घेतली पाहिजे. तसेच ज्या म’हिलां’ना त्रा’स होत असेल, त्यांनी परफ्यूम डॉ’क्टरांचा सल्ला घेऊनच प’रफ्यूम वापर केला पाहीजे. नाही तर अनेक म’हिलां’ना ब्रे’स्ट कॅ”न्सर सारख्या आ’जारां’ना सामोरे जावे लागते.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *