जोडप्याला ‘या’ पो’जिशन मध्ये से’क्स करणे प’डले म’हागात, युवती र’क्ता’च्या थारोळ्यात ओ’लिचिं’ब झाली आणि मग…

जोडप्याला ‘या’ पो’जिशन मध्ये से’क्स करणे प’डले म’हागात, युवती र’क्ता’च्या थारोळ्यात ओ’लिचिं’ब झाली आणि मग…

बर्‍याच वेळा लोक त्यांच्या वै’यक्तिक आयुष्याचा अनुभव म’जेदार बनविण्यासाठी अशा गोष्टी करण्याच्या मागे लागतात की नंतर त्याचा प’रिणाम त्यांना स’हन करावा लागतो. से-क्स लाइफला देखील मजेदार बनविण्याच्या प्रक्रियेत लोक अशा आयडिया स्वीकारतात ज्याची त्यांना मोठी किं’मत मो’जावी लागते.

आज काल लोक आपल्या लैं’गि’क जीवनाला म’जेदार बनविण्यासाठी बर्‍याचदा नवीन पो’जिश’न करून बघण्याचा प्रयत्न करत असतात. आणि काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करण्याच्या मागे असतात. लोक बर्‍याचदा पो’र्न चित्रपट पाहून या पो’जीश’न शिकतात.

पण ते विसरतात की त्या चित्रपटात दर्शविलेली बरेच पो’जीश’न प्रत्यक्ष जीवनात आपण करू शकत नसतो. बर्‍याच वेळा काही नवीन पो’जिश’न इतकी भ’यान’क असतात की यामुळे लोकांच्या जी’वाव’र देखील बेतू शकते. अशीच एक घ’टना बँकॉकमध्ये उघ’डकी’स आली आहे.

ही बातमी ऐकून ध’क्का ब’सला ना, कारण अशी बातमी आहे की अधिक आनंद मिळवण्यासाठी अशी पो’जिश’न केल्याने हे कपल रु’ग्णाल’यात पोहोचला आहे, तर हे कपल रु’ग्णा’ल’यात कसे काय पोहोचले ही संपूर्ण बातमी आपण बघुयात.

बँकॉकमध्ये जेथे एक कॉ’ल ग’र्ल तिच्या ग्रा’हकां’समवेत होती, हॉ’टेलमध्ये से-क्स’ची म’जा घे’ण्या’साठी त्यांनी काचेचा टेबल निवडला होता. से-क्स दरम्यान तो ग्राहक इतका उ’स्ताहि’त होता की काचे’चे टेबल तु’ट’ले, ज्यामुळे मु’लगी टे’बलव’रून खाली प’डली. से’क्स द’रम्या’न दोघेही खूप उ’त्साही झाले होते. दरम्यान, या क’पल’च्या व’जनाच्या मानाने काचे’चा टेबल कमकुवत असल्याचे सिद्ध झाले आणि ते तु’ट’ले.

हि कॉ’ल ग’र्ल खाली प’डल्या’नंतर तिच्या घ’शात आणि खां’द्याला मो’डलेल्या का’चेची ध’डक बस’ली आणि ती गं-भीर ज’खमी झाली. ता’बड’तोब तेथे सुरक्षा कर्मचार्‍यांना बोलविण्यात आले, जेव्हा हे लोक तिथे पोहोचले तेव्हा मु’लगी अ’त्यंत गं-भीर परिस्थितीत प’लं’गावर होती.

तिच्या श-रीरा’तून खूप र’क्त’स्त्रा’व होत होता, तिला जवळच्या रु’ग्णाल’यात दाखल करण्यात आले. हे फोटो थियानथोंग नट्टापोलने शेअर केले आहेत. त्यांनी सांगितले की ही फोटो दाखवून लोकांना जा’गरूक करण्याची इच्छा आहे की त्यांनी उ’त्साहा’त असे धो’कादा’यक पो’जिश’न करू नये आणि अशा अ’पघा’तांना ब’ळी पडू नये.

से-क्स ही दु’त’र्फी प्रक्रिया आहे. ज्याप्रमाणे प्रेम एकतर्फी असून चालत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे तुम्हाला बे’डव’र एकमे’कांना खू’श करण्यासाठी दोन्ही बाजूने मेहनत घ्यावी लागते. से-क्स’मध्ये एकमे’कांना आनंद देण्याचा प्रयत्न दुत’र्फा असावा लागतो.

तुम्ही कितीही पॉ-र्न चित्रपट पाहून तुमच्या पार्ट’नरसोबत से-क्स करण्याचा विचार करत असाल किंवा तसा प्रयत्न करत असाल तर तो पू’र्णपणे व्यर्थ आहे कारण तुम्हाला तुमच्या पा’र्टनरच्या आवडीनुसार आणि क-म्फर्टनुसार से-क्स पो’झिश’न निवडायच्या आहेत.

आपल्याकडे से-क्सब’द्दल फार उ’घडप’णाने बोलले जात नाही. ते बोलणं अजूनही काही लोकांना पा’प वाटतं किंवा मग संस्काराच्या बाहेरचं. लाखोवेळा जरी ओ’रड’लो की, से-क्स ही आयुष्याची गरज आहे. तरी लोक तुमच्याकडे अशा नजरांनी पाहतात की तुम्ही काहीतरी मोठा गु-न्हा करत आहात. मग काय से-क्सब’द्दल जाणून घेण्याची काही इच्छा असेल तर इं’टरनेटची मदत घ्यावी लागते.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *