केवळ सर्दी, ता’प, खो’कल्याचे निदान करण्यासाठी डॉ’क्टरांकडे गेली होती महिला, पण ए’क्सरे मध्ये आढळून आली ‘ही’ भलतीच वस्तू..

केवळ सर्दी, ता’प, खो’कल्याचे निदान करण्यासाठी डॉ’क्टरांकडे गेली होती महिला, पण ए’क्सरे मध्ये आढळून आली ‘ही’ भलतीच वस्तू..

सध्या को’रो’ना म’हा’मा’रीचा क’हर सुरू आहे. त्यामुळे अनेकांना थोडी जरी स’र्दी, खो’कला ता’प येत असेल तर शंका येते. आपल्याला को’रो’ना झाला की काय? त्यानंतर ते लगेच त’पा’स’णी करण्यासाठी डॉ’क्ट’रां’कडे जातात. किंवा स’रकारी रु’ग्णा’ल’यात जातात. या वेळी त्यांना को’रो’ना असल्याचे स्पष्ट होते.

असे अनेक प्र’क’र’ण आपल्याकडे सध्या मोठ्या प्रमाणात आढळत आहेत. मात्र, प्रत्येक स’र्दी, ता’प, खो’कला हा को’रो’ना असतो, असे नाही. अशी ल’क्षणे टी’बीची देखील असू शकतात. तर तुम्हाला सतत, स’र्दी, ता’प खो’कला येत असेल तर तुम्हाला टी’बी असण्याची शक्यता देखील असते.

जर असे झाले तर आपल्या कि’ड’नीवर याचा वि’प’री’त प’रिणा’म होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे आपल्या में’दूवर देखील याचा वि’परित प’रिणाम झाल्याचे आपण पाहिले असेल. तसेच आपल्याला पाठदु’खीचा त्रा’स देखील मोठ्या प्रमाणात होतो. अशा वेळेस डॉ’क्टर अँ’टिबा’यो’टिक गो’ळ्या देऊन आपल्यावर उ’पचा’र करतात.

त्यानंतर काही वेळेस हा आ’जा’र लवकर ब’रा होतो. तर काही वेळेस लवकर ब’रा होत नाही. अनेकदा आपण ऐकले असेल किंवा बातमी वाचली असेल की एखाद्याच्या पो’टामध्ये सु”रा सा’प’ड’ला किंवा सुई सा’प’ड’ली असे अनेकदा घ’डत असते. याचे अनेक कारण देखील असते. डॉ’क्‍’टरां’चा नि’ष्का’ळजी’पणा यासाठी कारणीभूत असतो.

मात्र, काही वेळेस रु’ग्णां’च्या चु’कीमुळे देखील अशा घ’टना या मोठ्या प्र’माणात घ’डतात. त्यानंतर त्यांना शा’रीरि’क त्रा’साला सामोरे जावे लागते. पा’श्चात्त्य देशांमध्ये देखील काही लोक अघोरी प्रयोग करत असतात. त्यामुळे देखील अशा अनेक घ’टना या घ’डत असल्याचे आपण ऐकले असेल. आज आम्ही आपल्याला एका अशा घ’टनेबद्दल माहिती देणार आहोत.

ही घ’टना ऐकून आपल्याला कि’ळसवा’णी वाटेल. मात्र, ही घ’टना घ’ड’ले’ली आहे. ही घ’टना ज्या देशांमध्ये घ’डलेली आहे, त्या देशाचे नाव काही प्रकाशित करण्यात आले नाही. मात्र, याबाबतचा अहवाल हे सो’शल मी’डि’यावर सर्वत्र सध्या फिरत आहेत. या अहवालानुसार हा प्र’कार एका म’हि’लेसोबत घ’डला.

या म’हि’लेला सा’त’त्याने स’र्दी, ता’प, खो’कला हा आ’जार होता. त्यामुळे तिने आपल्या त’पा’सण्या करून घेतल्या. तिला टी बी झाल्याची शंका होती. त्यामुळे तिने डॉ’क्ट’रां’ना याबाबत विचारले. मात्र, डॉ’क्ट’रां’नी तिच्या तपा’स’ण्या केल्यावर आपल्याला असा कुठलाही आ’जा’र नसल्याचे सांगितले.

मात्र, तरीही या महिलेचा त्रा’स होत होता. त्यामुळे डॉ’क्ट’रां’नी या म’हि’लेचे सि’टी’स्कॅन आणि एक्स-रे काढले. त्या वेळेस तिच्या फु’फु’समधे काहीतरी अ’ड’कल्याचे डॉ’क्ट’रां’ना दिसले. डाव्या बाजूला सू’ज आल्यास देखील त्यांना दिसले. त्यानंतर एक राबरा सारखा भाग लो बकळत असल्याचे दिसले. त्यामुळे डॉ’क्ट’रां’नी ऑ’परेशन करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानुसार या म’हि’लेचे ऑ’प’रे’शन केले. त्यावेळी या म’हि’लेच्या फु’फु’समध्ये कॉ’न्डो’म बाहेर निघाले. त्यानंतर या म’हि’लेकडे डॉ’क्ट’रांनी विचारणा केली असता, तिने उड’वाउ’डवीची उत्तरे दिली. मात्र, ओ’र’ल से’क्स केल्यामुळे हा प्र’कार झाल्याचे नंतर स्प’ष्ट झाले. त्यानंतर या प्र’क’र’णाची मोठी च’र्चा सो’श’ल मी’डि’यातून झाली.

Themaharashtrian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *